Wzór umowy z artystą wykonawcą z przeniesieniem praw lub udzieleniem licencji

POBIERZ

Możesz za darmo pobrać wzór prostej umowy z artystą wykonawcą zawierającej postanowienia o udzieleniu licencji na korzystanie z artystycznego wykonania albo przeniesieniu praw do artystycznego wykonania.

Czym różni się licencja od przeniesienia praw dowiesz się w tym wpisie.

Nie wiesz jak uzupełnić umowę?  Poniżej znajdziesz tę samą umowę z moimi komentarzami, które ułatwią Ci spersonalizować Twoją umowę.

Umowa

zawarta w ………………. w dniu ………………….. r. pomiędzy:

……………………………………….. z siedzibą w ………………….. przy ul. …………………., NIP …………………….., zarejestrowanym/ą w Sądzie …………………………………………………………. pod numerem ………………………………., reprezentowanym/ą przez:
……………………………………
zwanym/ą dalej Organizatorem

a

………………………………., zamieszkałą/ym w …………………. przy ul. …………………., numer PESEL …………………..
zwanym/ą dalej Artystą

Komparycja:
Ta część umowy to tak zwana komparycja, czyli techniczne rozpoczęcie umowy. Określa czas i miejsce zawarcia umowy oraz dane stron umowy. Miejsce zawarcia umowy może mieć wpływ na to, który sąd będzie rozpatrywał spór z tej umowy. Data pozwala na określenie przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy. Ma to znaczenie, jeżeli później przepisy się zmienią. Osoba fizyczna powinna określić:

  • swoje imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania (nie zameldowania!),
  • ewentualnie numer PESEL lub numeru dowodu osobistego.
Osoba prawna działa przez osobę uprawnioną do jej reprezentacji. Powinna określić:
  • swoją pełną nazwę,
  • formę prawną,
  • adres siedziby,
  • numer NIP,
  • wskazać rejestr oraz numer, pod którym jest zarejestrowana.
Dane te pozwalają na identyfikację stron umowy.Strony mogą dowolnie określić jak będą nazywane w dalszej części umowy. Najważniejsze, by w treści umowy konsekwentnie się tego nazewnictwa trzymać.

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad i warunków na jakich Artysta weźmie udział w ………………………………………………………….. (zwanym/ą/ych dalej ..………………….) oraz w przygotowaniach do niego/niej/nich (zwanych dalej Próbami).

§ 2

1. Artysta zobowiązuje się do wzięcia udziału w ……………….. oraz do udziału w Próbach.
2. Artysta zobowiązuje się do wykonania umowy z dochowaniem najwyższej staranności.
3. Szczegółowe warunki określające zakres wykonywanych utworów, harmonogram Prób i ………………. znajduje się w załączniku nr 1 będącym integralną częścią niniejszej umowy.

Przedmiot umowy
Doprecyzowanie przedmiotu umowy jest bardzo ważne. Brak precyzji może prowadzić do sporów na tle należytego wykonania zobowiązania (art. 471 kc i następne).
Umowa ta ma charakter umowy o świadczenie usług (do której stosuje się przepisy o zleceniu, stąd często nazywa się ją umową zlecenia). Określając przedmiot umowy trzeba wskazać jakie konkretne czynności ma wykonać Artysta. W tej umowie Artysta będzie rozliczany z tego, czy wykonywał czynności objęte umową z najwyższą starannością. Przedmiotem umowy nie jest stworzenie jakiegoś dzieła, rezultatu, tylko staranne wykonanie czynności faktycznych określonych w umowie. Artysta nie odpowiada za to, czy wydarzenie odniesie sukces lub czy jego wykonania będą się podobały. Ważne będzie tylko pytanie, czy dołożył najwyższej staranności by brać udział w Próbach, w wydarzeniu oraz by wykonać utwory zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami.
Opisanie repertuaru, terminów prób i samego wydarzenia w załączniku jest dobrym sposobem na czytelne i szczegółowe opisanie ustaleń stron. W razie konieczności łatwo jest także zmienić taki załącznik, bez zmian w samej treści ogólnych ustaleń umowy.

§ 3

Organizator oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z utworów, które będą wykonywane w ramach realizacji niniejszej umowy oraz że prawa te nie są ograniczone w zakresie niezbędnym do zgodnego z prawem wykonania niniejszej umowy.

Prawa autorskie do wykonywanych utworów.
Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia Artysty postanowienie umowne. Uwalnia go od ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich twórców utworów wykonywanych publicznie przez niego w ramach realizacji umowy. Organizator jest zobowiązany samodzielnie zadbać o prawa do publicznego wykonywania utworów, które będą składały się na wydarzenie (na przykład podpisać umowę z ZAiKSem). Odpowiedzialność za naruszenie praw ich twórców lub innych osób będzie ponosił tylko Organizator.
Można oczywiście zrobić odwrotnie. Wtedy odpowiedzialność za legalne korzystanie z utworów podczas wydarzenie bierze na siebie Artysta.

 Licencja/ Przeniesienie praw

Samo zawarcie umowy „zlecenia” nie oznacza automatycznego uzyskania praw do artystycznych wykonań. Konieczne jest umieszczenie w umowie postanowień o przeniesieniu prawa na Organizatora albo o udzieleniu licencji na korzystanie z artystycznego wykonania przez Organizatora. Obie te czynności są uregulowane przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. O tym czym różni się przeniesienie praw od udzielenia licencji i jakie są skutki obu tych czynności napisałam na blogu we wpisie „Jak zatrzymać tantiemy”.
Oczywiście, jeżeli artystyczne wykonanie nie będzie dalej wykorzystywane (np. nagrywane, umieszczane w internecie), to nie ma potrzeby umieszczania w umowie postanowień o udzieleniu licencji albo przeniesieniu praw.
 

Licencja

§ 4

1. Z chwilą ustalenia każdego artystycznego wykonania powstałego w ramach wykonania niniejszej umowy Artysta każdorazowo udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej/wyłącznej na korzystanie z tego artystycznego wykonania (zwanego dalej Wykonaniem) na okres …………….., bez ograniczeń terytorialnych/na terytorium …………….., na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Wykonań techniką cyfrową,
b) w zakresie wprowadzania Wykonań do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy Wykonań
c) w zakresie nadawania, reemitowania oraz odtwarzania Wykonań, a także umieszczenia utrwalenia Wykonań na stronie internetowej Organizatora, na koncie Organizatora na Facebooku oraz w serwisie YouTube.

Zakres licencji
Licencja może być wyłączna albo niewyłączna. Bardzo ważne jest prawidłowe określenie zakresu licencji, czyli wymienienie pól eksploatacji, których dotyczy licencja.

Przeniesienie praw

§ 4

1. Z chwilą ustalenia każdego artystycznego wykonania powstałego w ramach wykonania niniejszej umowy Artysta każdorazowo przenosi na Organizatora majątkowe prawa do tego artystycznego wykonania (zwanego dalej Wykonaniem), bez ograniczeń terytorialnych/na terytorium …………….., na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Wykonań techniką cyfrową,
b) w zakresie wprowadzania Wykonań do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy Wykonań
c) w zakresie wykonania, nadawania, reemitowania oraz odtwarzania Wykonań, a także umieszczenia utrwalenia Wykonań na stronie internetowej Organizatora, na koncie Organizatora na Facebooku oraz w serwisie YouTube.

Zakres przeniesienia praw
O tym co powinno się znaleźć w każdym postanowieniu o przeniesieniu praw majątkowych przeczytasz we wpisie „Dobra umowa przeniesienia praw autorskich”. Bardzo ważne jest precyzyjne wymienienie pól eksploatacji, których dotyczy przeniesienie praw. Prawa do korzystania z artystycznego wykonania na polach eksploatacji, które nie są wymienione w umowie, pozostają przy Artyście.

§ 5

1.Z tytułu realizacji niniejszej umowy, zgodnie z § 2 powyżej oraz z tytułu -udzielenia licencji na korzystanie z/przeniesienia majątkowych praw – do Wykonań zgodnie z § 4 powyżej Artysta otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości …….… zł brutto (słownie ……………………… złotych brutto).
2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Artysty zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w załączniku nr 2, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

Wynagrodzenie
Określenie wysokości wynagrodzenia i terminu jego zapłaty jest bardzo ważne. Jeżeli Organizator nie zapłaci kwoty pieniężnej w terminie, to Artysta może doliczyć sobie do wynagrodzenia odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. Wysokość odsetek ustawowych jest uregulowana w specjalnym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. Obecnie (2013 rok) wynoszą one 13 % w stosunku rocznym. Wysokość odsetek może być też ustalona w umowie.  W Internecie można znaleźć wiele kalkulatorów odsetek ustawowych.
Licencja i przeniesienie praw są co do zasady odpłatne. Bezpłatne udzielenie licencji albo przeniesienie praw wymaga wyraźnego wskazania takiej woli stron w umowie. Ustęp drugi precyzuje, że wynagrodzenie obejmuje nie tylko zapłatę za wykonanie usług (uczestnictwo w próbach, wykonywanie utworów podczas wydarzenia), ale także wynagrodzenie za udzielenie licencji albo przeniesienie prawa. Gdyby nie zostało to doprecyzowane, mógłby powstać spór, w którym Artysta mógłby twierdzić, że należy mu się dodatkowo wynagrodzenie za udzielenie licencji/przeniesienie praw, którego wysokość nie została sprecyzowana w umowie.

§ 6

W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 7

Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów mogących wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

__________________                                           _________________

Artysta                                                                           Organizator

Forma umowy
Umowa przeniesienia praw i umowa licencji wyłącznej musi być zawarta w formie pisemnej. Inaczej jest nie ważna. Warunkiem zachowanie tej formy jest złożenie własnoręcznych podpisów pod treścią umowy. Umowa „zlecenia” i umowa licencji niewyłącznej nie wymaga zachowania szczególnej formy. Można ją zatem zawrzeć poprzez ustne ustalenia, a także wymianę e-maili. Oczywiście dla celów dowodowych zawsze lepiej mieć umowę w formie pisemnej.
Witam serdecznie na moim blogu! Nazywam się Aleksandra Sewerynik. Jestem prawnikiem i dyrygentem. Specjalizuję się w prawie autorskim. Rozumiem muzyków. Chcę pomóc im zrozumieć prawo autorskie.
Pierwsza książka o prawie autorskim napisana specjalnie dla muzyków oraz osób korzystających z muzyki. Ostatnie wpisy