Wzór umowy o dzieło z udzieleniem licencji albo przeniesieniem praw

POBIERZ

Możesz za darmo pobrać wzór prostej umowy o dzieło zawierającej postanowienia o udzieleniu licencji albo przeniesieniu praw autorskich. Czym różni się licencja od przeniesienia praw dowiesz się w tym wpisie. Poniżej znajdziesz tę samą umowę z moimi komentarzami, które ułatwią Ci spersonalizować Twoją umowę.

UMOWA O DZIEŁO

Nazwa umowy:
Umowa nie musi być w żaden sposób nazwana. To konkretna treść umowy, a nie jej nazwa ma decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia kwestii jakie przepisy do danej umowy zastosować. 

Zawarta w Warszawie w dniu ……………………… pomiędzy:

………………………… z siedzibą w ……………………. przy ul. ……………., NIP ……………., zarejestrowanym/ą w Sądzie …………………………………………….. pod numerem ………………., reprezentowanym/ą przez:

…………………………………

zwanym/ą dalej Zamawiającym

a

…………………………………., zamieszkałym/ą w ………………………. przy ul. ………………….., numer PESEL ……………………..

zwanym/ą dalej Przyjmującym zamówienie.

Komparycja:
Ta część umowy to tak zwana komparycja. Jest to techniczne rozpoczęcie umowy. W komparycji trzeba określić czas i miejsce zawarcia umowy oraz wpisać dane stron umowy.
Miejsce zawarcia umowy może mieć wpływ na kwestię określenia miejsca spełnienia świadczenia czy właściwość sądu. Data pozwala na przykład na określenie przepisów mających zastosowanie w dniu zawarcia umowy. Ma to szczególne znaczenie w razie późniejszej zmiany przepisów.Stroną umowy może być osoba prawna albo osoba fizyczna. Osoba prawna powinna działać przez osobę uprawnioną do jej reprezentacji.Osoba fizyczna powinna określić:

  • swoje imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania (nie zameldowania!),
  • ewentualnie numer PESEL lub numeru dowodu osobistego.

Osoba prawna powinna określić:

  • swoją pełną nazwę,
  • formę prawną,
  • adres siedziby,
  • numer NIP,
  • wskazać rejestr oraz numer, pod którym jest zarejestrowana.

Dane te pozwalają na identyfikację stron umowy.
Strony mogą dowolnie określić jak będą nazywane w dalszej części umowy (najważniejsze, by w treści umowy konsekwentnie się tego nazewnictwa trzymać).

§ 1

1. Przyjmujący zamówienie, na zamówienie Zamawiającego, zobowiązuje się stworzyć ……………………… (zwanym/ą dalej „Utworem”).
2. Szczegółowe wytyczne co do cech Utworu są zawarte w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

Przedmiot umowy
Doprecyzowanie przedmiotu umowy jest bardzo ważne. Brak precyzji może prowadzić do sporów na tle należytego wykonania zobowiązania (art. 471 kc i następne) oraz roszczeń związanych z usterkami dostarczonego utworu.

§ 2

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dostarczenia Utworu Zamawiającemu do dnia ……………………..
2. Zamawiający zobowiązuje się zająć pisemne stanowisko w sprawie przyjęcia Utworu w terminie …………………. od dnia dostarczenia Utworu.
3. Brak stanowiska Zamawiającego w terminie określonym w ust. 2 powyżej będzie równoznaczny z przyjęciem Utworu bez zastrzeżeń w dniu, z którym termin ten upływa.

Dostarczenie utworu
Precyzyjne ustalenie terminu i procedury dostarczenia dzieła jest bardzo ważne. Po upływie wskazanego w umowie terminu Zamawiający może wyznaczyć Przyjmującemu zamówienie dodatkowy termin na dostarczenie utworu, a po upływie tego dodatkowego terminu może odstąpić od umowy.
Przyjęcie utworu oznacza, że Zamawiający nie może już żądać usunięcia usterek. Nie może też z powodu usterek odstąpić od umowy. 

§ 3

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jako jedynemu autorowi dostarczonego Utworu będą przysługiwały mu w całości autorskie prawa majątkowe do niego. Oświadcza także, że dostarczony Utwór nie powstał z naruszeniem praw innych osób, oraz że nie jest obciążony prawami innych osób.

Oświadczenie wady prawne
Jeżeli utwór ma wady prawne, zamawiający może od umowy odstąpić i żądać naprawienia poniesionej szkody. Takie oświadczenie wpisuje się do umów na wypadek, gdyby korzystanie przez Zamawiającego z utworu spowodowałoby naruszenie praw autorskich innych osób. W takim przypadku to Przyjmujący zamówienie będzie adresatem tych roszczeń. Oświadczenie o braku wad prawnych zabezpiecza Zamawiającego. 
Licencja/ Przeniesienie praw
Samo zawarcie umowy o dzieło nie oznacza automatycznego uzyskania praw do zamówionego utworu. Konieczne jest umieszczenie w umowie postanowień o przeniesieniu prawa na Zamawiającego albo o udzieleniu licencji na korzystanie z Utworu przez Zamawiającego. Obie te czynności są uregulowane przepisami ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych. O tym czym różni się przeniesienie praw od udzielenia licencji i jakie są skutki obu tych czynności napisałam na blogu we wpisie „Jak zatrzymać tantiemy”. Są także zasady ogólne, które należy stosować do wszystkich umów dotyczących praw autorskich i pokrewnych.

Licencja

§ 4

Z chwilą przyjęcia Utworu zgodnie z § 2 powyżej Przyjmujący zamówienie udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej/wyłącznej na okres ……………….. w zakresie korzystania z Utworu bez ograniczeń terytorialnych/na terytorium ………………………….. na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu techniką cyfrową,
b) w zakresie wprowadzania Utworu do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy Utworu,
c) w zakresie wykonania, nadawania, reemitowania oraz odtwarzania Utworu, a także umieszczenia utrwalenia Utworu na stronie internetowej Zamawiającego, na koncie Zamawiającego na Facebooku oraz w serwisie YouTube.

Zakres licencji
Licencja może być wyłączna albo niewyłączna.  Bardzo ważne jest prawidłowe określenie zakresu licencji, czyli wymienienie pól eksploatacji, których dotyczy licencja. 

Przeniesienie praw

§ 4

Z chwilą przyjęcia Utworu zgodnie z § 2 powyżej Przyjmujący Zamówienie przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworu bez ograniczeń terytorialnych/na terytorium ………………………….. na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu techniką cyfrową,
b) w zakresie wprowadzania Utworu do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy Utworu,
c) w zakresie wykonania, nadawania, reemitowania oraz odtwarzania Utworu, a także umieszczenia utrwalenia Utworu na stronie internetowej Zamawiającego, na koncie Zamawiającego na Facebooku oraz w serwisie YouTube.

Zakres przeniesienia praw
O tym co powinno się znaleźć w każdym postanowieniu o przeniesieniu majątkowych praw autorskich przeczytasz we wpisie „Dobra umowa przeniesienia praw autorskich”. Bardzo ważne jest precyzyjne wymienienie pól eksploatacji, których dotyczy przeniesienie praw. Prawa do korzystania z utworu na polach eksploatacji, które nie są wymienione w umowie, pozostają przy Przyjmującym zamówienie.

§ 5

1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie w wysokości ……… zł (słownie …………….. złotych), płatne w terminie …….dni od dnia przyjęcia Utworu na rachunek bankowy o numerze ………………….
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej obejmuje wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie z tytułu udzielenia licencji/przeniesienia praw zgodnie z § 4 powyżej.

Wynagrodzenie
Określenie wysokości wynagrodzenia i terminu jego zapłaty jest bardzo ważne. Jeżeli zamawiający nie zapłaci kwoty pieniężnej w terminie, to Przyjmujący zamówienie może doliczyć sobie do wynagrodzenia odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. Wysokość odsetek ustawowych jest uregulowana w specjalnym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. Obecnie (2013 rok), wynoszą one 13 % w stosunku rocznym. Wysokość odsetek może być też ustalona w umowie.  W internecie można znaleźć wiele kalkulatorów odsetek ustawowych.
Wynagrodzenie może też być rozłożone na raty. Na przykład strony mogą ustalić, że z chwilą podpisania umowy Zamawiający wypłaci Przyjmującemu zamówienie 50 % należnego wynagrodzenia, a z chwilą przyjęcia utworu pozostałą jego część.
Licencja i przeniesienie praw są co do zasady odpłatne. Bezpłatne udzielenie licencji albo przeniesienie praw wymaga wyraźnego wskazania takiej woli stron w umowie. Ustęp drugi precyzuje, że wynagrodzenie obejmuje nie tylko zapłatę za stworzenie Utworu (wykonanie umowy o dzieło), ale także wynagrodzenie za udzielenie licencji albo przeniesienie prawa. Gdyby nie zostało to doprecyzowane, mógłby powstać spór, w którym Przyjmujący zamówienie mógłby twierdzić, że należy mu się dodatkowo wynagrodzenie za udzielenie licencji/przeniesienie praw, którego wysokość nie została sprecyzowana w umowie.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Niniejsza umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający                                                                    Przyjmujący zamówienie

Forma umowy
Umowa przeniesienia praw i umowa licencji wyłącznej musi być zawarta w formie pisemnej. Inaczej jest nie ważna. Warunkiem zachowanie tej formy jest złożenie własnoręcznych podpisów pod treścią umowy. Umowa o dzieło i umowa licencji niewyłącznej nie wymaga zachowania szczególnej formy. Można ją zatem zawrzeć poprzez ustne ustalenia, a także wymianę e-maili. Oczywiście dla celów dowodowych zawsze lepiej mieć umowę w formie pisemnej.
Witam serdecznie na moim blogu! Nazywam się Aleksandra Sewerynik. Jestem prawnikiem i dyrygentem. Specjalizuję się w prawie autorskim. Rozumiem muzyków. Chcę pomóc im zrozumieć prawo autorskie.
Pierwsza książka o prawie autorskim napisana specjalnie dla muzyków oraz osób korzystających z muzyki. Ostatnie wpisy